Muut palvelut

Turvallisuuden edistäminen

Lapsille järjestettävät palvelut tulee toteuttaa turvallisesti. Autamme seurakuntia järjestämään kerhot, retket ja leirit niin, että niiden toteutus vastaa mm. viranomaisten vaatimuksia.

Koulutus

Järjestämme jäsenseurakuntiemme lapsi- ja perhetyötä toteuttaville osaajille alueellista koulutusta aluksi turvallisuusasioista ja lapsityön kehittämisestä omalla paikkakunnalla. Myöhemmin olemme mukana järjestämässä koulutusta toiminnan ideointiin, suunnitteluun ja käytännön toteuttamiseen.

Lapsityösuunnitelma

Hyvä Savo haluaa saada kaikkien Savon helluntaiseurakuntien käyttöön lapsityön suunnitelman, johon nojautuen paikkakunnalla voidaan kehittää lasten ja perhetyötä kestävästi niistä lähtökohdista, jotka kullakin seurakunnalla on.

Hyvä Savo ry:n säännöt

1. Nimi
Yhdistyksen nimi on Hyvä Savo ry

2. Kotipaikka
Yhdistyksen kotipaikkakunta on Kuopio.

3. Tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kristillisellä arvopohjalla Itä-Suomen alueen väestön, erityisesti lasten ja nuorten, syrjäytyneiden, maahanmuuttajien ja muiden vähemmistöryhmien parissa heidän elämänlaatunsa ja sosiaalisen asemansa parantamiseksi, sekä levittää tapakasvatus- ja päihdetietoutta etenkin nuorison parissa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, tarjoaa vertaistukea, järjestää valistus-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia sekä on yhteistyössä muiden vastaavanlaisten kotimaisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa.
Toimintansa tukemiseen yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja ja hakea julkista rahoitusta sekä järjestää asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä, konsertteja ja myyjäisiä ja muita samankaltaisia tilaisuuksia. Yhdistys voi hankkia rahoitusta vastikkeellisilla kumppanuuksilla.
Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

4. Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä Savon alueella toimivat rekisteröityneet yhdistykset ja seurakunnat, jotka toimivat helluntaiseurakuntina. Yhdistyksen kokouksissa jäsenyhteisöjen äänioikeutta käyttävät jäsenyhteisöjen valtakirjalla valtuuttamat edustaja. Yhdistyksenkokouksen kokousedustajia valitaan kustakin jäsenyhteisöstä yksi (1) kutakin alkavaa kolmeasataa (300) jäsentä kohden. Kuitenkin enintään kolme (3) edustajaa/jäsenyhteisö. Kullakin näin valitulla kokousedustajalla on yksi ääni.

5. Yhdistyksen nimenkirjoittajat
Yhdistyksen nimenkirjoittajana toimii puheenjohtaja, sihteeri, varapuheenjohtaja, kaksi yhdessä.

6. Jäsenmaksu
Yhdistys ei kerää jäseniltään jäsenmaksuja

7. Hallitus ja tilintarkastaja
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon valitaan syyskokouksessa yhdistyksen jäsenyhteisöistä seitsemän (7) henkilöjäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.
Yhdistyksellä on kaksi (2)toiminnan/tilintarkastajaa ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja/varatilintarkastaja, joiden kunkin
toimikausi on kaksi (2) vuotta.
Hallitus on päätösvaltainen kun paikalla on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kolme jäsentä.
Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Sama henkilö voi toimia hallituksessa enintään kaksi perättäistä kautta, kuitenkin siten, että ensimmäisessä hallituksessa arvalla valittavien kolmen (3) jäsenen toimikausi on yksi (1) vuosi.

8. Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä maalis-huhtikuun aikana ja yhdistyksen syyskokous syys-marraskuussa. Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa(1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselle erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto.
– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
– käsitellään muut vuosikokoukselle esitetyt asiat
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään
– talous- ja toimintasuunnitelma
– valitaan hallituksen jäsenet
– valitaan kaksi toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja/varatilintarkastaja
Yhdistyksen kokouksissa käsiteltäviksi ehdotettavat asiat on lähetettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle vähintään kolme (3) viikkoa ennen yhdistyksen kokousta.

10. Kutsutapa
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle 30 päivää ennen kokousta jäsenille lähetettävällä kirjallisella kokouskutsulla.

11. Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat Suomen Helluntaiherätyksen yhteisten rekisteröityjen yhdistysten ja/tai Savon helluntaiseurakuntien toiminnan tukemiseen yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.